Recent Posts by acadmin

【知識101 – HIV & AIDS】

HIV係「愛滋病病毒」,學名係「人類免疫力缺乏病毒」,佢個名其實話咗俾我地聽,佢指緊嘅只係個病毒,而非個病,依...
Read More

Recent Comments by acadmin

No comments by acadmin yet.

//

//

//